Webpage in English

Alarõhutest

Alarõhu või õhulekke või õhutiheduse või blowerdoor test on meetod hoone energiatõhususe hindamiseks. Alarõhu testi abil saab hinnata milline on hoone õhupidavus ehk kui suures osas mõjutab hoone energiakulusi jaheda õhu tungimine köetavatesse ruumidesse ja sooja õhu leke väliskeskkonda.

Õhutiheduse hindamise eesmärgid

- energiakulu vähendamise võimalused kontrollimatu õhuvahetuse osas
- niiskusohtlike piirkondade tekke ennetamine välispiiretes
- kindlaks tegemine, et õhus pole liialt kahjulikke aineid materjalidest


Tähtis! Viies läbi hoone alarõhu testi ehituse varases faasis on võimalik säästa oluline osa siseviimistluse ümbertegemise kuludest!

Õhulekkearv

1. Õhulekkearv käesoleva määruse tähenduses on hoone välispiirde õhupidavust iseloomustav näitaja. Õhulekkearvu ühikuks on õhulekke maht kuupmeetrites välispiirde pinna ruutmeetri kohta tunnis [m³/(h·m²)]. Õhulekkearv määratakse õhulekketestiga 50 paskali suurusel rõhkude erinevusel. Välispiirde pind arvutatakse hoone piirde sisemõõtude põhjal.
2. Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv ei tohi ületada energiaarvutuses kasutatud väärtust. Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv tõendatakse sõltumatu eksperdi poolt läbi viidud mõõtmisega või deklareerimismeetodiga.

Koostame alarõhuteste vastavalt kehtivale standardile EVS ISO 9972:2016.
Soovi korral ka vastavalt naaberriikides kehtivatele standarditele.

Suurte hoonete testimine

Teostame suurte ühiskondlike hoonete nagu kontorihoonete, koolide, lasteaedade, kaupluste õhupidavuse teste kasutades ala- ja ülerõhu meetodit vastavalt kehtivatele standarditele.
Oleme testinud vajadusel kaasates partnereid hoonetes:

Selleks, et meie teenuste valik oleks täielik alates moodulmajast kuni suure logistikahooneni kaasame vajadusel partnereid. partnerite tööd on leitavad veebilehelt:
http://est.blower-door-xxl.lv/


 

Küsi hinnapakkumust alarõhutesti koostamiseks!

Teie nimi*
Teie email*
Kontakttelefon
Objekti aadress*
Hoone seisukord*
Hoone lühikirjeldus*

 

Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!


Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner