Webpage in English

Alarõhutest

Alarõhu või õhulekke või õhutiheduse või blowerdoor test on meetod hoone energiatõhususe hindamiseks. Alarõhu testi abil saab hinnata milline on hoone õhupidavus ehk kui suures osas mõjutab hoone energiakulusi jaheda õhu tungimine köetavatesse ruumidesse ja sooja õhu leke väliskeskkonda.

Õhutiheduse hindamise eesmärgid

- energiakulu vähendamise võimalused kontrollimatu õhuvahetuse osas
- niiskusohtlike piirkondade tekke ennetamine välispiiretes
- kindlaks tegemine, et õhus pole liialt kahjulikke aineid materjalidest


Tähtis! Viies läbi hoone alarõhu testi ehituse varases faasis on võimalik säästa oluline osa siseviimistluse ümbertegemise kuludest!

Õhupidavuse testi läbiviimiseks on vajalik

1. Tuleb leppida kliendiga kokku aeg, kus hoonet on võimalik segamatult kasutada - ventilatsiooniseadmeid, kütteseadmeid vabalt sisse välja lülitada ning samuti, et kõrvalised isikud ei siseneks hoonesse testi koostamise ajal
2. Mõõdistada või lugeda projekti pealt välja hoone välisperimeetri mõõdud ning arvutada kokku envelope area ehk välisperimeetri pindala ning ventileeritav sisekubauur.
3. Teatada hoone kasutajatele testist ning paluda testi koostamise ajal aknaid uksi mitte avada. Avada hoone siseavaused.
4. Paigaldada ventilaatorseade ning mõõteseadmed.
5. Tekitada ventilaatoriga alarõhk ning kontrollida, kas 50Pa suuruse alarõhu tekitamine on hoones võimalik.
6. Paralleelselt teostada termoülevaatus hoone sisepindadest selgitamaks välja võimalikud suured lekkekohad.
7. Kui alarõhu saavutamine on võimalik, siis viia läbi alarõhutest, kust selgitatakse välja hoone õhupidavus.
8. Avada suletud õhulekked kohad, mis hoone normaaltingimustel peaksid avatud olema.
9. Parandada avastatud õhulekke ja niiskustekke kohad ning vajadusel viia läbi peale parandusi uus alarõhu test, et
parendustes veenduda!
Suletud õhuvõtuava
Suletud ventilatsiooni väljapuhe
Paigaldatud blowerdoor ehk alarõhutesti seade
Alarõhutesti tulemus

 

Õhulekkearv

Energiatõhususe miinimummäärustes viidatud hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika tabel 6 on kirjas, et uued või renoveeritavad hooned peavad vastama teatud õhupidavusele. Määruses on toodud õhulekke baasväärtus m^3/(h*m^2) kohta.

Tabel 6. Hoone õhulekkearvu baasväärtused välispiirete ruutmeetri koht

Kasutusotstarve
Õhulekkearvu baasväärtus m³/(h·m²)
Uus hoone,
oluline rekonstrueerimine
Rekonstrueerimine,
olemasolev hoone
Väikeelamu
6
9
Muud hooned
3
6

Koostame alarõhuteste vastavalt kehtivale standardile EVS EN13829.

Suurte hoonete testimine

Teostame suurte ühiskondlike hoonete nagu kontorihoonete, koolide, lasteaedade, kaupluste õhupidavuse teste kasutades ala- ja ülerõhu meetodit vastavalt kehtivatele standarditele.
Oleme testinud vajadusel kaasates partnereid hoonetes:
Tamme gümnaasium
Hiiumaa riigigümnaasium
Decora kaubanduskeskus
Maxima külmhoone
Trollibussikoondise peamaja

Selleks, et meie teenuste valik oleks täielik alates moodulmajast kuni suure logistikahooneni kaasame vajadusel partnereid. partnerite tööd on leitavad veebilehelt:
http://est.blower-door-xxl.lv/


 

Küsi hinnapakkumust alarõhutesti koostamiseks!

Teie nimi*
Teie email*
Kontakttelefon
Objekti aadress*
Hoone seisukord*
Hoone lühikirjeldus*

 


Loe ka viimaseid ajaveebi postitusi alarõhutesti teemadel!Akende õhupidavuse tagamine

Selleks, et tagada aknapaledel esinevate pragude kadumist on esiteks vajalik tagada aknapaigaldise õhupidavus väljaspoolt. Näitena mõned pildid ebatihedalt paigaldatud akendest.


Selleks sobib näiteks akna paigaldamisel betoonseina polüstüreenvahu lõikamine, krohvimine ning seepeale teipimine mõne kauakestva (temperatuur, niiskus, UV) teibiga. Järgnevalt on estitatud teipimise järjekord pildiseeriana

 Fentrim 20 on mõeldud akende teipimiseks seestpoolt ning Fentrim 2 teipimiseks väljaspoolt.


.

Järgnevalt teipimine väljaspoolt

1. paigalda teibi üks serv aknale ja suru näppudega kinni ning käi kõvema kaabitsaga üle.


2. teine serv suru krohvitud seina pinnale ja suru kõvema tööriistaga kinni ilma teipi vigastamata.
 

3. krohvi teibi pealmine kihtTeibi paigaldamine akende sisepinnale seina liitumiskohta.

1. paigalda teibi üks serv aknale ja suru näppudega kinni ning käi kõvema kaabitsaga üle.2. teine teibi serv suru krohvitud seina pinnale ja suru kõvema tööriistaga kinni ilma teipi vigastamata.
 3. Paigalda teibile krohv või siseviimistlusplaat. Vajalikke materjale teipimiseks saab tellida lehelt
http://teip24.ee

Kvaliteetseid aknaid soovides ja head teipimist!

Akende õhupidavuse tagamine 2016/01/22 13:56


Alarõhutesti koostamine eramajas Tartus, Lembitu tänaval

Eduka ning standardikohase alarõhutesti koostamiseks on vajalikud korrektsed algandmed ning väga korralik eeltöö ehk hoone ettevalmistus.

Uues Lembitu tänava hoones on nii ehitustegevus kui ka hoone ettevalmistus tehtud väga korralikult ning alarõhutest võis alata.


 Alljärgnevalt on näha teibitud välisperimeetriga piirnevad õhuavad.


 Paigaldatud alarõhuseade
 Tulemus, õhulekkearv 0,632 m3/(h*m2) kohta.

Nõustame niivõrd energiasäästliku hoone ehitamisel. Küsi alarõhutesti ka oma energiasäästlikule hoonele!

Alarõhutesti koostamine eramajas Tartus, Lembitu tänaval 2015/11/11 23:12Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!

Aktiivsed tööd - Alarõhutest

Tallinna vangla hooned, Tallinn
Põlva perearstikeskus, Põlva
Roseni 9/11, Tallinn

Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner